Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Życie

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie chroni interesy majątkowe ubezpieczonego, w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ochrony osobie fizycznej, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadaniem mienia, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest zobowiązana do naprawienia szkody na osobie bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody powstałe z tytułu

- posiadania i użytkowania mieszkania, nieruchomości oraz garaży dla własnego użytku (łączne ze szkodami wodociągowymi).

- posiadania zwierząt domowych i egzotycznych,

- posiadania pasiek do 5 uli, - użytkowania rowerów, wózków inwalidzkich,

- użytkowania sprzętu pływającego dla własnego użytku.

 

Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają także

- małżonek ubezpieczonego oraz osoba pozostająca w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,

- dzieci, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie),

- pomoc domowa zatrudniona przez ubezpieczonego, podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym

 

 

NNW

Adresatem oferty są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

- następstwa nieszczęśliwych wypadków,

- następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

 

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

- świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,

- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,

- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP, - świadczenie za leczenie uciążliwe,

- świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP

 

Dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego bez opłaty dodatkowej składki.

 

Rozszerzenie przedmiotu ubezpieczenia i świadczenia dodatkowe

 

Za opłatą dodatkowej składki przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

- następstwa zawałów serca i krwotoków śródczaszkowych dla osób, które ukończyły 30 lat,

- następstwa chorób tropikalnych, - następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek aktów terroryzmu,

- następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego poza granicami RP,

 - następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, oraz świadczenia dodatkowe:

-świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa, - zwrot kosztów leczenia powstałych w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,

- zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym,

- dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym,

- świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji, - pomoc finansowa

 

 Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku. Umowa może obejmować pełny czas ochrony (przez całą dobę) lub ograniczony czas ochrony (w czasie wykonywania pracy albo w czasie wykonywania pracy oraz w czasie drogi do pracy i z pracy).Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia i klasy ryzyka ustalanej w zależności od wykonywanego zawodu.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?